<<<  The Wanderer


Cast


Omri Fuhrer

Ali Nassar

Ronit Peled

Shani Ben Haim

Itamar Glucksmann

Liran Shabtai

Rinat Matatov

Rami Baruch

Tzahi Grad

Tami Barak

Shabtay Kor